Navigace

Obsah

Zpět

Požární řád obce

Obec Lhotka u Litultovic

 

VYHLÁŠKA

 

Číslo 1/2001, kterou se vydává

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Lhotka u Litultovic

 

 

Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic se na svém zasedání dne 20.12.2001 usneslo vydat podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 29 odst. 1) písm. o) 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. A zákona 237/2000 ( úplné znění č. 67/2001 Sb. ) a v souladu s § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně tento požární řád :

 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO V, za jejíž činnost odpovídá velitel jednotky. Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce. Plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost odpovídá preventista obce.

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

Při pořádání akcí v kulturním domě ve Lhotce u Litultovic je nutno zřídit požární hlídku k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

 

Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, ( tísňové telefonní číslo 150 ).

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je svolávána sirénou.

 

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

 

Obec Lhotka u Litultovic zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů JPO V, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zákona o integrovaném záchranném systému. Minimální počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů je 3 a vybavena požární technikou PPS 8, PPS 12 včetně jejich vybavení.

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

Jako zdroj požární vody ve Lhotce u Litultovic slouží voda v požární nádrži.

Jeho pravidelnou kontrolu zajišťuje velitel JPO.

Jako zdroj požární vody na Životských Horách slouží obecní studna.

Jeho pravidelnou kontrolu zajišťuje člen JPO Životské Hory.

 

Čl. 7

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

Pro potřebu velkého množství vody lze použít požární hydranty veřejného vodovodu, jejich pravidelnou kontrolu zajišťuje SMVaK Opava.

 

Čl. 8

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení

 

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požárů, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požárů.

 

Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou „ Ohlašovna požárů „ , vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit se řádem ohlašovny požárů.

 

Seznam ohlašoven požárů je přílohou tohoto požárního řádu.

 

Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť telefonních stanic ( telefonních budek ), které jsou označeny symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou „ Zde hlaste požár „.

 

Čl. 9

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

Vyhlášení požárního poplachu jednotce sboru dobrovolných hasičů Lhotka u Litultovic se provádí sirénou 2 x 25 sekund s přestávkou 10 sekund.

Zkouška sirény se provádí vždy první sobotu v měsíci ve 12 hodin signálem 15 sekund.

 

Čl. 10

Výpis z požárního poplachového plánu okresu

 

Jednotky požární ochrany obce jsou zařazeny v JPO V, kde jsou schopny zabezpečit

I. stupeň – malý případ.

 

Čl. 11

Vymáhání plnění

 

Nedodržování tohoto požárního řádu obce je přestupkem dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 30.000,- Kč.

 

Čl. 12

Ustanovení společná a závěrečná

 

Tímto požárním řádem obce není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle § 2, 5 a násl. zákona

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci ).

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

Ruší se požární řád obce vydaný v březnu 1991.

 

…………………………………….. ………………………………….

Marie Lošáková Ludvík Machovský

zástupce starosty obce starosta obceZodpovídá: Helena Lhotská
Vytvořeno / změněno: 1.1.2002 / 1.1.2002

Vyvěšeno: 1. 1. 2002

Datum sejmutí: 16. 1. 2002

Zpět