Navigace

Obsah

Zpět

OZV č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu Lhotka u Litultovic

Obecně závazná vyhláška

č. 2 /2006, kterou se vyhlašuje závazná část

Územního plánu obce Lhotka u Litultovic

 

Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic se na svém zasedání dne 29. 6. 2006 usneslo vydat, na základě § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2, písm. b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o závazné části schválené územně plánovací dokumentace.

ČÁST I.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1.

Rozsah platnosti

 

1. Tato obecně závazná vyhláška platí pro celé řešené území obce Lhotka u Litultovic, kterým je k.ú. Lhotka u Litultovic.


2. Návrhové období se stanovuje do konce roku 2020. V tomto termínu musí být pořízena a schválena územně plánovací dokumentace obce pro následující návrhové období.


Článek 2.

Předmět vyhlášky


Obecně závazná vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Lhotka u Litultovic, schváleného Zastupitelstvem obce Lhotka u Litultovic dne 29. 6. 2006, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b zákona o obcích (obecní zřízení).(pozn.1) Tyto závazné části územního plánu obce stanovují základní zásady a limity uspořádání a využití správního území obce pro územní a stavební řízení, příp. pro jiná správní řízení v území.


Článek 3.

Stanovení závazné a směrné části územního plánu

 

1. Územní plán obce Lhotka u Litultovic obsahuje tyto části:: A. Textová část

B. Grafická část.

C. Regulativy

B. Grafická část obsahuje výkresy :

 

B 01 Hlavní výkres, komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby 1 : 5 000

B 02 Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000

B 03 Doprava 1 : 5 000

B 04 Technické vybavení 1 : 5 000

B 05 Technické vybavení, energetika, spoje 1 : 2 000

B 06 Technické vybavení, vodní hospodářství 1 : 2 000

B 07 Vyhodnocení záboru půdy a ÚSES 1 : 5 000

B 08 Veřejně prospěšné stavby a asanace 1 : 5 000

B 09 Etapizace výstavby a změn v území 1 : 5 000

B 10 Širší vztahy 1 : 25 000

2. Závazné části územního plánu se stanovují :

 

- urbanistická koncepce

- využití ploch a jejich funkční uspořádání

- zásady regulace území - regulace funkční

- vymezení zastavitelného území

- zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

- zásady ochrany životního prostředí

- vymezení územního systému ekologické stability

- limity využití území

- rozsah záboru zemědělského a lesního půdního fondu

- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a provedení asanací

 

3. Závazné části jsou dokumentovány v B. grafické části Územního plánu obce Lhotka u Litultovic ve výkresech:


B 01 Komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby 1 : 5 000

B 02 Komplexní urbanistický návrh, doprava 1 : 2 000

B 03 Doprava 1 : 5 000

B 04 Technické vybavení 1 : 5 000

B 05 Technické vybavení, energetika, spoje 1 : 2 000

B 06 Technické vybavení, vodní hospodářství 1 : 2 000

B 07 Vyhodnocení záboru půdy a ÚSES 1 : 5 000

B 08 Veřejně prospěšné stavby a asanace 1 : 5 000

 

4. Jako směrné části územního plánu se stanovují části neuvedené v čl. 3. odst. 2. a 3.

 

Článek 4.

Přílohy vyhlášky


Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je část C. Regulativy, která obsahuje tyto přílohy :

 

Příloha 1 - Základní zásady uspořádání území

Příloha 2 - Regulativy funkčního uspořádání území, limity využití území

Příloha 3 - Veřejně prospěšné stavby a asanace


ČÁST II.

 

Závazná část Územního plánu obce Lhotka u Litultovic

 

Článek 5.

Základní zásady uspořádání území a limity využití území

 

1. Obec bude i nadále plnit ve struktuře osídlení převážně funkci

- obytnou

- obslužnou (občanská vybavenost, technická vybavenost)

- výrobní

- rekreační

 

2. Funkce budou uspokojovány :

- v urbanizovaném území (plochy zastavěné, včetně ploch zahrad, nebo k zastavění určené územním rozhodnutím, územním plánem obce)

- v neurbanizovaném území (nezastavěná část území)

3. Urbanizované území se pro účely stanovení limitů a regulativů člení na zóny :

bydlení venkovského typu UBV

bydlení rekreačního typu UBR

občanské vybavenosti UOV

rekreace a sportu URS

podnikatelská a zemědělská výroby UPZV

technické vybavení a služby UTV

 

4. Neurbanizované území (volná krajina) se pro účely stanovení limitů a regulativů člení na zóny :

zemědělsky obhospodařované půdy NP

krajinná zeleň + ÚSES NZ


5. Členění území obce na jednotlivé zóny vymezuje výkres :

B 01 Komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby 1 : 5 000

 

6. V území bude, při rozhodování obce a správních orgánů, respektována textová část C. Regulativy resp. její přílohy:

Příloha 1 - Základní zásady uspořádání území

Příloha 2 - Regulativy funkčního využití území, limity využití území

Příloha 3 - Veřejně prospěšné stavby a asanace

 

7. Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání.

 

8. V území budou vytvořeny podmínky pro rozvoj jednotlivých ploch, rozvoj dopravní obsluhy území, vedení technické infrastruktury a realizaci územního systému ekologické stability.

 

9. Všechny navržené lokality musí mít zajištěnou možnost napojení na dopravní síť a technickou infrastrukturu.

 

10. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu vymezení území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny. Dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá funkčnímu využití podle územního plánu, je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření dle § 87 a § 102 stavebního zákona(pozn.2)


Článek 6.

Základní zásady regulace území

 

1. Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činností při využívání katastrálního území obce a objektů na tomto území budovaných.

 

2. Pro každou zónu se stanovují následující kritéria využití :

a) využití přípustné

b) využití nepřípustné

3. Podkladem pro vydávání regulačních podmínek jsou :

a) B. grafická část, závazná část územního plánu, specifikována v čl. 3 odst. 2

b) C. Regulativy Příloha 2 - Regulativy funkčního využití území, limity využití území

c) C. Regulativy Příloha 3 - Veřejně prospěšné stavby a asanace

4. O navrhovaném využití, které není uvedeno v regulativech, nebo je podmíněno stanovením určitých podmínek, rozhodne příslušný stavební úřad, zda se jedná o využití přípustné či nepřípustné, popřípadě podmínky zpřesňuje na základě místního šetření.

Článek 7.

Veřejně prospěšné stavby

 

1. Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, popřípadě omezit, dle § 108 odst. 2 písm. a stavebního zákona(pozn.2), pokud nebude možno řešení majetkoprávních sporů dosáhnout dohodou, nebo jiným způsobem.

 

2. Seznam ploch navržených veřejně prospěšných staveb je obsahem Přílohy č.3 - Veřejně prospěšné stavby a asanace, části C. Regulativy, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 


ČÁST III.

 

Směrná část Územního plánu obce Lhotka u Litultovic

 

1. Části územního plánu, které nejsou uvedeny v čl. 3, 5, 6 a 7 této vyhlášky mají směrný charakter.


 

ČÁST IV.

 

Závěrečná ustanovení


1. Při provádění případných změn územně plánovací dokumentace bude postupováno dle platných ustanovení :

- zákona o územním plánování a stavebním řádu(pozn.2)

- vyhlášky o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci(pozn.3)

 

2. U závazné části územně plánovací dokumentace se provádějí změny, u směrné části úpravy.

a) Závazné části Územního plánu obce Lhotka u Litultovic projednává a schvaluje Zastupitelstvo obce Lhotka u Litultovic, projednávají se všemi náležitostmi, které požaduje zákon (pozn.2) a vyhlašují se vždy obecně závaznou vyhláškou.

b) Úpravy směrné části jsou v pravomoci pořizovatele.


 

3. Po jednom vyhotovení schváleného Územního plánu obce Lhotka u Litultovic bude uloženo, dle § 19 ost. 2 vyhl. 135/2001(pozn.3) ve znění pozdějších předpisů:

 

- na obci, pro kterou byla pořízena Obec Lhotka u Litultovic

- na příslušném stavebním úřadu Obecní úřad Litultovice, stavební úřad

- na příslušném krajském úřadu KÚ MSK, odbor územ. plánování a staveb. řádu

- na obecním úřadu s rozšířenou působností MMO, OHAaÚP (pořizovatel ÚP)

 


4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Vyvěšeno dne ………………………………… Sejmuto dne ……………………………..

 

 

 

Ve Lhotce u Litultovic dne

Ludvík Machovský

starosta obce


 

 

 

 

pozn.1on č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) pozdějších předpisů zák

pozn.2 zák.č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

 

pozn.2 zákon č.50/1976 Sb.dějších předpisů

pozn.3 vyhlášk č.135/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá: Helena Lhotská

Vytvořeno / změněno: 2.7.2006 / 2.7.2006

Vyvěšeno: 2. 7. 2006

Datum sejmutí: 17. 7. 2006

Zpět